PIERWSZY ZBÓR W GDYNI

KOINONIA

19/05/2013
Aniołowie zborów

W Księdze Objawienia czytamy:

„A do anioła zboru w Efezie napisz(…)”,„A do anioła zboru w Smyrnie napisz(…)”,„A do anioła zboru w Perganie napisz(…)”,„A do anioła zboru w Tiatyrze napisz(…)”,„A do anioła zboru w Sardes napisz(…)”,„A do anioła zboru w Filadelfii napisz(…)”,„A do anioła zboru w Laodycei napisz(…)”.

Nie przykuło to waszej uwagi? Jezus dyktując list zwraca się do aniołów konkretnych zborów w danej miejscowości. Autor księgi, nie mógł używać tytułu anioł do pastora, ponieważ w całej księdze, słowo anioł nie odnosi się do nikogo innego jak do istot z innego wymiaru. Nie mówi, że aniołami są liderzy, pastorzy, biskupi czy ktokolwiek. Nie odnosi się do osób fizycznych. Zatem nie można tego tłumaczyć jako pastora[1]. Jezus zwraca się do anioła konkretnego kościoła.

Jak wiemy, każdy kościół ma swoje powołanie, swoją misję i swoją indywidualność, osobowość. Ma swojego ducha. Ducha zboru. Ten anioł został dany przez Boga, gdy zbór się rodził. Przechowuje on wszystko co jest dobre i co jest złe i zdaje sprawę przed Bogiem.

Jaka jest służba aniołów?
Odnośnie kościoła, przede wszystkim pomagają one wierzącym. List do Hebrajczyków 1,14:

„Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia?”

Bóg daje anioła nie tylko wierzącemu indywidualnie, ale daje anioła też dla całego kolektywnego kościoła. 

Kolejna jest służba przygotowywania. Aniołowie komunikują pewne prawdy, z których czerpie kościół. W Starym Testamencie często czytamy, że to właśnie aniołowie dostarczyli przykazań czy ducha prawdy. Aniołowie są obecni w oznajmianiu pewnych rzeczy. Księga Objawienia 1,1

„Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi”

Aniołowie dostarczają objawień, pewnych rozjaśnień(nagle coś wiemy, nagle coś jest jasne), dostarczają to kościołowi. Księga Objawienia 22,6

„I rzekł do mnie: Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać”

Księga Objawienia 22, 8-9

„A ja, Jan, słyszałem i widziałem to. A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. I rzecz do mnie: Nie czyń tego! Jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej, Bogu oddaj pokłon!”

Możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy współpracownikami aniołów, kiedy strzeżemy Słowa Bożego. Aniołowie szczególnie są aktywni podczas modlitwy, bardzo chętnie komunikują odpowiedzi na nie, są do tego bardzo chętne. Dzieje Apostolskie 12, 5-10

„Strzeżono tedy Piotra w więzieniu; zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Owej nocy, gdy Herod miał go już wyprowadzić, Piotr, skuty dwoma łańcuchami, spał między dwoma żołnierzami, strażnicy zaś przez drzwiami strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi; trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go, mówiąc: Wstań prędko! I opadły łańcuchy z jego rąk. I rzekł anioł do niego: Opasz się i włóż sandały swoje. I uczynił tak. I rzecze mu: Narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. Wyszedł więc i podążał za nim, lecz nie wiedział, że to, co się za sprawą anioła dzieje, jest rzeczywistością; sądził raczej, że ma widzenie. A gdy minęli pierwszą i drugą straż, doszli do żelaznej bramy wiodącej do miasta, która się im sama otworzył; i wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i nagle anioł opuścił go.”

Są bardzo chętne do pomocy, taka jest ich posługa. Wielokrotnie gdy apostoł Paweł modlił się, przychodził anioł i mówił „Nie idź”, „Idź”, „Nie możesz pójść”. Anioł nie zezwalał. Modlił się również Piotr i usłyszał „Będziesz musiał iść tam i tam”. Aniołowie pomagają w pozyskiwaniu ludzi dla Chrystusa. Nie rozumieją zbawienia, ale pomagają. Możemy o tym przeczytać w 8 i 10 rozdziale Dziejów Apostolskich.

Aniołowie obserwują, przyglądają się. Nasze życie to scena, na której my występujemy a rzesze aniołów przyglądają się. Obserwują porządek, pracę i cierpienie chrześcijan. Wiecie, że pewien porządek na nabożeństwach i w chrześcijańskim życiu jest ustalony przez Boga, ze względu na aniołów – pewien szczebel autorytetów. Ludzi można zwieść, ale nie aniołów. One też widzą wszystko. Mimo, że nie rozumieją zbawienia, chcą je zrozumieć. Aniołowie pocieszają. Pocieszają w chwilach niebezpiecznych, tych którzy są sprawiedliwi. Aniołowie są obecni przy śmierci. Opiekują się sprawiedliwymi i chwili ich śmierci, towarzyszą im.

Aniołowie są. I jesteśmy tego świadomi, jak i tego, że podczas nabożeństwa odbywa się równolegle drugie nabożeństwo, kiedy aniołowie oddają cześć Bogu. Aniołowie siedzą wtedy z nami. To wszystko jest w Biblii. Aniołowie słuchają tego czego my słuchamy.

Jak myślicie przez kogo przemawiał Jezus do anioła? Przez Jana! (Obj 2,1). Bóg przemawia przez człowieka do anioła! Myślicie pewnie, że większy wpływ na anioła ma pastor. To jest błąd. Anioł zboru jest tożsamy ze zborem, a nie z przywództwem. Ma taką samą tożsamość jak zbór. A zbór ma taką tożsamość jak anioł. Jest to równoległe i powiązane ze sobą. Anioł nie działa niezależnie od zboru, ani zbór niezależnie od anioła. W jednym zborze pastor może odnosić sukcesy, a w drugim klęskę, bo anioł zamienił się w demona przez walki wewnętrzne i ostatecznie „pożera” pasterza. Zbór to nie osobowość pastora. Dlatego apostołowie pisali do zborów, by wierzący zaczęli się zachowywać jak wierzący. Napomnienia! Ponieważ jeżeli chory jest zbór, to chory jest i anioł. Jeżeli zbór rani to rani też swojego anioła, tym samym jest poraniony. Jeżeli zbór żyje i jest silny, to i anioł jest silny i żyje, jest aktywny.

Z wymienionych zborów, tylko o dwóch padły pozytywne zdania. O Smyrnie i Filadelfii. Zastanawiacie się co Bóg powie o waszym zborze do anioła?  Na kogo zrzucicie winę? Na pastora, na anioła? Brata, siostrę? Jeżeli są takie typowania to znaczy, że nie jesteście w ciele Chrystusowym, „byli wśród nas, ale nie byli z nas”. Robili zamieszanie, rozczłonkowanie, budowali swój autorytet, i anioł zaczął chorować. Kiedy zbór jest mocny to i anioł jest mocny. Pamiętajcie, że anioł nigdy nie narzuca swojej siły zborowi. Jeżeli zbór umiera, umiera i anioł. Jeżeli anioł ma odżyć, to i zbór musi odżyć. Co jest napisane? Jeżeli nie naprawi się zbór, to go zgaszę. Anioł zboru zostanie usunięty. W tych fragmentach jest wyraźnie napisane, że anioł słyszy, co mówi Jezus. Jeżeli słyszy anioł, to słyszy również zbór. Co jest dzisiaj? Do zboru nie dociera przesłanie. Niech zbór słucha, co mówi Pan. Niech anioł zboru słucha. To bardzo ważne żebyśmy słuchali, co Bóg chce do nas powiedzieć. Jakie ma przesłanie, jakie pretensje, jakie być może pochwały? Adresat jest konkretny, „do anioła zboru w…”, i w każdym przypadku Jezus zwraca się do anioła, doskonale wie, że anioł musi słyszeć przesłanie tego co musi się zmienić. My ludzie mamy tendencje do samousprawiedliwiania siebie, do wywyższania siebie, do mówienia „wszystko we mnie jest w porządku, tylko inni są źli”. Prezydent, premier, partia, Polacy są źli! A Ty kto? A my jesteśmy idealni. „Ten zbór jest zły! W tym zborze nie ma miłości, w tym zborze są plotki! Ten zbór nie ewangelizuje ludzi”. A ty kto? Jest to niebezpieczne dla człowieka gdy się nie utożsamia. Ten, który nie ma tożsamości, staje się umysłowo niezrównoważony.

Anioły zborów nie żyją życiem niezależnym. Jeżeli umiera kościół to umiera anioł[2]. Musi nastąpić zmiana, jeżeli się nie zmienimy to i anioł się nie zmieni. Anioły są po to by nam pomagać. W Objawieniu jest napisane o pretensji Jezusa „mam Ci nieco za złe”, że byli wśród nich tacy, którzy trzymali się nauki Balaama, anioł trzymał się ludzi, którzy przynosili gorycz, truciznę, że byli wśród was ludzie, którzy naprawdę źle postępują. Są tolerancyjni względem innych nauk (Obj 2,15). Jezus zwraca się bezpośrednio do anioła: „mam do Ciebie…”. Jednak nie możemy powiedzieć, że jesteśmy usprawiedliwieni, bo gdy zwraca się do anioła, zwraca się do zboru. Anioł jest indywidualnością, jest osobą realną, rzeczywistą, autentyczną istotą. Gdy Jezus zwraca się do anioła, gdy jest winny to ten musi pokutować, to znaczy, że zbór jest winny i zbór musi pokutować.

Dlaczego mamy problem z zauważeniem aniołów? Bo nasze społeczeństwo jest zbyt zindywidualizowane. Liczy się tylko ja i moja rodzina. Nie potrafimy myśleć kolektywnie. Izrael był zawsze brany jako całość. Bóg myśli o Kościele jako o całości, ale my jesteśmy bardzo zindywidualizowani. Anomalią jest gdy członki ciała działają niezależnie! Trzeba to leczyć. Nie umiemy myśleć społecznie, jak jeden organizm. Całe ciało powinno odczuwać złe działanie poszczególnych członków. I tak ciało powinno odczuwać obecność aniołów. Druga rzecz, która nie pozwala nam dostrzec aniołów to fakt, że jesteśmy zbyt materialistyczni. Co zobaczę, co dotknę to, to jest dla mnie rzeczywiste i dlatego nie rozróżniamy świata niewidzialnego. Nie wierzymy, że podczas nabożeństwa może nas wspierać chór aniołów, chociaż to się zdarza! To co się dzieje wśród nas, ma swoje lustrzane odbicie za zasłoną. Jeżeli są między nami kłótnie, spory, obmawiania, pożeranie się nawzajem to w kościele niewidzialnym dzieje się to samo. Kościół, który staje się zły, jego anioł zamienia się w demona. Musimy wiedzieć kim jesteśmy, musimy znać swoją tożsamość. Ci co ją znają to kochają zbór.

Mamy różne przykłady aniołów. II Mój 23,22-23

„A jeżeli będziesz pilnie słuchał jego głosu i wykonasz wszystko, co powiem, wtedy będę nieprzyjacielem nieprzyjaciół twoich i przeciwnikiem przeciwników twoich. Albowiem anioł mój pójdzie przed tobą i zaprowadzi cię do Amorejczyków i Chetejczyków, i Peryzyjczyków, i Kanenejczyków, i Chiwijczyków, i Jebuzejczyków, i wytępię ich.”

Czy mamy modlić się do aniołów? „Aniele Boży Stróżu mój…” ? Czy mamy się modlić do anioła zboru? Co Bóg powiedział? „Jeżeli będziesz pilnie słuchał jego głosu” chodzi o Jezusa, mamy słuchać pilnie, gdy do nas mówi, a wtedy „anioł mój pójdzie przed tobą”. Więc jaka jest praktyka? Mamy pilnie słuchać jako zbór, nie poszczególnie, ale społecznością. Wszyscy muszą słuchać, pojedyncze osoby nic nie dadzą, bo reszta ludzi ich zniszczy. Zbór musi być jednomyślny, bo w niej jest siła. Anioł staje się coraz silniejszy. W II Kronik 19, 35 jeden anioł zabił 185 tys. Asyryjczyków. Jeden anioł pokonał potężną armię! Taki był silny. Ale gdy w zborze są waśni, obgadywania, żale to anioł nawet jednego by nie pokonał.

2 Tes1,4-7
„Tak że i my sami chlubimy się wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie, Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, A wam, uciskanym, dać odpoczniecie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej,”

Kim jest zwiastun mocy Boga? To potężne anioły.

              Nasz anioł nie będzie bluźnił szatanowi, nie ośmieli się, i my również nie ośmielajmy sobie kpić z aniołów i demonów, ale powierzmy to Panu bo ten jest nad wszelką władzą, zwierzchnością i autorytetem. Wspierajmy naszego anioła, pilnujmy go, troszczmy się, kochajmy, sprawiajmy by pokutował, brońmy ze wszystkich sił. Będziemy przy Panu aż do śmierci. Gdy anioł słyszy takie słowa to przychodzi ulga!

              Jest to bardzo ważne by rozpoznać naszego anioła, naszą tożsamość. Gdy znamy swój zbór, znamy swoją siłę, możemy się wspierać. Najbardziej pożałowania godni są Ci na wylocie, którzy nie przynależą nigdzie, nie wiedzą gdzie są, kuleją. Nie można być poza ciałem, nie można nie mieć swojej tożsamości, trzeba w tym uczestniczyć. Czy modlisz się o swój zbór? O konkretnie Twój zbór? Czy dbasz by anioł zaczął zdrowieć? Jakie jest powołanie zboru? Czy modlisz się o dary, które usłużą zborowi? Nie dla siebie, nie dla samych darów, ale jak usłużyć zborowi?

 

Copyright © Gdynia, 2013. Krzysztof Wójcik


[1] Oczywiście, możemy powiedzieć, że aniołem może być pastor bo jest posłańcem, ale w kontekście tej całej księgi nie oznacza to ludzi.

[2] Oczywiście w innym sensie, bo aniołowie są nieśmiertelni

ściągnij PDF

 

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

12.04.20 Nabzenstwo online

Dlaczego idziemy do grobu

Czy nasza wiara ma sens? Jakie są argumenty potwierdzające, że nie jest daremna? Czy wszystkie religie prowadzą do nieba i czy zmartwychwstanie miało...
UFO w Sztuce? Czy tylko Sztuka?

UFO w Sztuce? Czy tylko Sztuka?

« W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich...

Oczekiwanie na Wigilię

Czy jest coś bardziej ekscytującego niż Wigilia? Rodzina (w okrojonym składzie) wypełnia nasze domy miłością i śmiechem. Prezenty, które pieczołowicie...

Kazn 2:12-17 – cz.4 Mądrość

Na ile nasze osiągnięcia i dokonania postrzegamy w kategoriach marności? A może staramy się by zostawić po sobie to co najlepsze – majątek, dobre imię? Czy...

Modlę się bez ustanku – czy to możliwe?

Co może oznaczać w 1 Tesaloniczan 5:17 „módlcie się bez przerwy”. Często mamy skłonność do myślenia o tym poleceniu jako wskazującym na jakiś ciągły stan...

Boże ojcostwo jest darem

"Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, Od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię" Ef.3:14-15 Pojęcie ojcostwa pochodzi z góry i...

Wyznanie wiary Marty

Historia wskrzeszenia Łazarza. Co nam mówi o czasie i odpowiedziach Boga na modlitwy? Co mówi o naszej ufności i naszym wzroście duchowym? Jak możemy przez...

Usługa braci

[ap_hap id="1" player_type="classic white" use_playlist_selector="0" active_playlist="171" active_item="0" default_volume="0.5" auto_play="0" auto_load="0"...
10 przykazań cz.10 - Nie będziesz składał fałszywego świadectwa (IX)

10 przykazań cz.10 – Nie będziesz składał fałszywego świadectwa (IX)

Z każdego nieużytecznego słowa będziemy rozliczeni, z każdego słowa, które wywołało szkodę, ponieważ mamy innych budować a nie niszczyć. Dlaczego jest to...

Myśl dnia

W życiu zawsze mamy drugą szansę. Nazywa się ona jutro.

Dwa rodzaje zmęczenia

Muszę być świadom dwóch rodzajów zmęczenia w moim życiu jako uczeń Chrystusa. Pierwszy to zmęczenie dawania prędzej niż brania. Jest to zmęczenie zobowiązania...

Podróż do poznania Ojca

Świadectwo nawrócenia - Angeliki Jaglińskiej

Zapraszamy

DO NASZEGO ZBORU

0:00
0:00

Ta strona internetowa używa Polityka prywatności i plików cookies aby dać ci jak najlepsze wrażenia.